top of page

Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du har som enskild person.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Mikael Persson
Ölandsgatan 18

26531 Åstorp

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varför?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid inlämnande av din enhet) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, e-postadress och telefonnummer.

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;

  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;

  • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;

  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

 

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

  • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;

  • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

bottom of page